Всички нормативно определени срокове, касаещи получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат

Всички нормативно определени срокове, касаещи получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат
Във връзка с публикувания от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Дирекция "Бюро по труда" - Добрич уведомява гражданите за временните промени в работата си.

За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.


Заявления за регистрация се подават чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез Официалния сайт на АЗ, новата електронна услуга на АЗ и ДАЕУ или по електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).


Агенция по заетостта, съвместно с ДА ЕУ са активирани общо 6 електронни административни услуги на Агенцията по заетостта. Същите на този етап са достъпни през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment


Електронните административни услуги включват:


Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места  - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/0424f386-6bd0-4c6a-8d52-b9394a7a8f88


Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34


Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/d2cdd761-816b-42f9-82da-6e57d7c67334


Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/439c1e0d-495a-47b2-9227-540b54a30bcb


Включване в обучение на възрастни - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/530d4256-8761-434e-a78d-b938d510708a


Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/3aacfaa7-da84-4151-8f5e-841cd3ecb391


Всяка услуга е с подробно описание и с директен достъп до съответния електронен формуляр за попълване. Заявленията за горепосочените услуги се получават в ДБТ, която заявителят е избрал и посочил в заявлението си чрез ССЕВ в профила на избраната ДБТ.  Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ.


Във връзка с чл. 3а, ал.2 т. 2 от КСО, регламентиран в § 5. от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП, в който е посочено, че заявление по реда на чл. 54а, ал. 3 от КСО се подава в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“.


Заявлението и другите формуляри, свързани с получаване на ПОБ могат да се намерят на сайта на НОИ - https://www.nssi.bg/forusers/forms/120-unemployment. Телефони на ТП на НОИ Добрич за консултация и информация: 058/651 057 и 058/651 053. 


Лицата, които са дошли в ДБТ да се регистрират като безработни с цел получаване на ПОБ се информират:


1) да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение; 


2)да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ 


3)ако нямат КЕП или ПИК на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служител НОИ - заявлението за ПОБ към НОИ; 


Всеки, който желае информация или консултация, може да се свърже със експертите от Бюро по труда – Добрич на телефони: 058603430, 058602029, 058602631, 0879008424 или на e-mail: dbt313@mbox.contact.bg


На лицата, които заявят, че имат ПИК на НОИ или КЕП и могат да го ползват в ДБТ, се предлага да подадат заявленията си към АЗ и/или НОИ в е-зоната на ДБТ, при спазване на изискването за наблюдение от служител на процеса на ползване на е-зоната. За целта е препоръчително да се осигури лесен достъп на компютъра в е-зоната до линковете на заявлението за регистрация в ДБТ и заявлението за ПОБ на НОИ.


ДБТ –Добрич съгласно  чл. 15 ал. (4) от ППЗНЗ продължава чрез задължителен преглед на Списъка на СРМ, да предлага и информира лицата за които при регистрацията им има подходящо свободно работно място, да се насочват от трудовия посредник за разговор или е-майл към работодателя, заявил мястото, преди да им се даде формуляр за заявяване на ПОБ. 


Във връзка с т. 3 от Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването за ограничаване пътуването от и до областни центрове е необходимо всички регистрирани безработни лица от населени места, посещаващи ДБТ в областния център следва: 


1) да ограничат посещенията в ДБТ/отлагане на планираната стъпка от ИПД; 


2) в случай на посещение в ДБТ в областен център да носят регистрационната си карта, с която на контролно-пропусквателните пунктове да доказват целта на пътуването си към областния център. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+