Стартира прием по две процедури от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Стартира прием по две процедури от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. стартира прием на проектни предложения по мерките 1.2 „Здраве и безопасност“ и 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти.


По процедура BG14MFOP001-1.015 „Здраве и безопасност“ ще се подпомагат инвестиции, насочени към подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд за рибарите на борда на риболовните кораби или в индивидуално оборудване, при условие че тези инвестиции надхвърлят изискванията произтичащи от законодателството на Съюза или националното законодателство. Проектни предложения могат да подават физически и юридически лица или еднолични търговци, които са рибари или собственици на риболовни кораби, включително извършващи риболовни дейности във водите на Черно море и река Дунав.


Мярката е с бюджет 74 723,50 лв. и ще финансира дейности включващи закупуването на съоръжения и оборудване като: спасителни плотове; лични локаторни маяци и спасителни средства за плаване; системи за спасяване на човек зад борда; детектори за газове и алармени системи; комплекти за първа помощ; телемедицински системи; санитарни и кухненски съоръжения; пречиствателни уреди за питейна вода; работно облекло и екипировка и други.


Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова за един проект не трябва да надвишава 10 000 лева. Максимален процент на съфинансиране е от 50% до 100% от общите допустими разходи, като за представители на дребномащабния крайбрежен риболов е в размер на 80 %. За малките и средни предприятия, които не са техни представители е в размер на 50 %.


С бюджет от 500 000 лв. процедурата BG14MFOP001-2.013 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти” е насочена към подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.


Допустими кандидати са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“. Те могат да получат безвъзмездна финансова помощ от 3 000 лв. до 48 895 лв. за инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури, диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности (риболовен туризъм, екологични и образователни услуги и др.) и модернизиране на стопанството. Също така ще се подкрепят и дейности за повишаване положителното въздействие върху околната среда, подобряване на ефективното използване на ресурсите, включително преминаването към възобновяеми източници на енергия и въвеждането на затворени системи за аквакултури. Процедурата ще финансира до 50% от общата стойност на проекта.


Сред допустимите разходи по мярката са за: нови машини, оборудване (включително компютърно) и съоръжения; специализирана складова техника и складови транспортни средства; инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия; въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите; преместваеми обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция и други.


Кандидатите и по двете мерки могат да възстановят разходите си за подготовка на проекта, изготвяне на оценки и анализи, закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, ако те са извършени преди подаването на формуляра за кандидатстване, но не по-рано от 01.01.2014 г.


Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурите е 17,00 часа на 17.06.2020 г. Подаването се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020), чрез използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+