Представиха възможностите за финансиране в област Добрич по Оперативните програми и чрез инициативните групи

Представиха възможностите за финансиране в област Добрич по Оперативните програми и чрез инициативните групи
Ето какво ще се финансира през 2020 г. по Оперативните програми и чрез инициативните групи в област Добрич

Екипът на Областния информационен център в Добрич, заедно с екипите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ са представили възможностите за финансиране на проекти с европейски средства през 2020 г., съобщават от ОИЦ. 


В началото на срещата са представили процедурите и подмерките по Оперативните програми, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.


През 2020 г. Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. ще финансира проектни предложения за внедряване на иновации и разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.


Петнадесет мерки, за над 143 млн. евро са включени в Индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР). Четири подмерки за 67 млн. евро са предвидени основно за развитие, модернизиране, превенция от болести и възстановяване на регистрирани животновъдни стопанства. Също така до края на 2020 г., Управляващият орган на ПРСР ще приема проекти, насочени към  възстановяване, реставрация и ремонт на сгради с религиозно значение. Предвидени са и средства за залесяване и създаване на горски масиви;  организиране и провеждане на демонстрационни дейности в областта на селското и горското стопанство; създаване и развитие на къси вериги на доставки и местни пазари и реконструкция и модернизацията на инфраструктурата за напояване. Одобрени местни инициативни групи ще имат възможността да кандидатстват за финансиране на подготвителни дейности и изпълнение на проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество.


Петнадесет са и предвидените мерки за 2020 г. по Оперативната програма „Морско дело и рибарство“ 2014-2020 г., чрез които ще се подобри конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в секторите „Рибарство“ и „Аквакултура“ чрез развитие на допълващи дейности,  ще се подобри  хигиената, здравето, безопасността и условията на труд на рибарите, ще се инвестира в секторите на преработването и предлагането на пазара. Приоритетни ще бъдат и дейности по намаляване на въздействието на риболова върху морската среда, опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми, преминаването към биологични аквакултури и повишаване на знанията за състоянието на морската среда.


Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. предвижда прием по осем процедури за детски кътове за полагане на почасови грижи за деца от обучени безработни лица, създаване и изпълнение на интегрирани услуги за деца от уязвими групи, създаване на центрове за предоставяне на социални услуги на възрастните и хора с увреждания, развитие и укрепване на общинския капацитет в прилагането на новия механизъм за лична помощ на местно ниво и транснационални сътрудничества между страни-членки на ЕС за трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики и други.


Училищата, професионалните гимназии, висшите училища, браншовите организации, юридическите лица с нестопанска цел и научните организации  ще са допустими кандидати и партньори през текущата година по пет процедури по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Планираните средства ще са насочени към адаптиране на професионалното образование и обучение в съответствие със спецификите и нуждите на пазара на труда, ограмотяване на възрастни, подобряване качеството на управление и преподаване във висшите училища и подкрепа на младежите от уязвимите в прехода им от средното към висшето образование.


Представители на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ са запознали присъстващите с планираните за отваряне през 2020 г. мерки от Стратегиите си за водено от общностите местно развитие и напредъка.


При остатъчен финансов ресурс, МИГ „Тервел-Крушари“ планира да обяви втори прием през 2020 г. по подмярка 19.7.6. „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“, с допустими кандидати юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ-а и общините Тервел и Крушари. С индикативен срок май-юли ще бъде отворена за втори път подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, която ще финансира инвестиции в материални и нематериални дълготрайни активи на земеделски стопани със стопанство не по-малко от 8 000 евро СПО.


МИГ „Добричка“ е планирала прием на проектни предложения по общо пет подмерки през 2020 г. Производители от  преработвателната промишленост ще могат да подобрят цялостната си дейност, икономическата си ефективност и конкурентоспособност чрез финансиране по подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Приема е планиран за средата на март, когато предстои откриването и на първи прием по подмярка 19.2-6.4. „Инвестиции в неземеделски дейности“, по която земеделски стопани или микро фирмите ще могат да създадат или развият предприятията си и да предоставят услуги за населението. Община Добричка, читалища и НПО са допустимите кандидати по подмерките 19.2-7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ и 19.2-7.6. „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка“, с планиран прием през второто тримесечие на годината.


МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ планира през 2020 г. два приема по мерките 19.2/4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, насочени към земеделски производители преработващи земеделски продукти и 19.2/6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, насърчаваща стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони. След одобрение на промяна в Стратегия за водено от общностите местно развитие ще бъдат отворени и мерките насочени към внедряване на иновации в предприятията, насърчаване на предприемачеството, подобряване на управленския капацитет и дейности и мерки, насочени към търсещите работа и трайно безработни лица.


Тази година МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ планира да стартира прием по шест мерки, чрез които ще се финансират проекти за повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятия в сектора на аквакултурите; изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия; разработване и/или внедряването на нови продукти, процеси, услуги, технологии и системи; диверсифициране на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности и подобряване на условията на труд. Общините от територията на МИРГ, юридическите лица с нестопанска цел, вкл. и читалищата могат да кандидатстват с проекти за създаване, подобряване или разширяване на дребна по мащаб публична инфраструктура, свързана с рибарската общност. С екологична насоченост е мярката 2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното  наследство, културата и спорта на рибарската територия“, чиято цел е повишаване на осведомеността за ползите и отговорностите към природно и морското културно наследство, насърчаване на развитието на устойчива екологична култура и възпитание, разпространението на знания и други. До края на другата седмица предстои да бъде публикувана одобрената актуализирана индикативна годишна работна програма на страницата на МИРГ.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+