Публично обсъдиха проекта за бюджет на община Добричка за 2020 година

Публично обсъдиха проекта за бюджет на община Добричка за 2020 година
Публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 година на Община Добричка се проведе днес с кметове, кметски наместници и общински съветници.

Бюджет 2020 беше представен от кмета Соня Георгиева и зам.-кмета по „Финансови – стопански дейности“ Атанас Дучев. Той възлиза на 23 238 737 лева, с включен преходен остатък от 3 406 441 лв. общо за местни и държавни дейности.  Приходите за делегирани от държавата дейности са 12 060 192 лв., тези от местни дейности са 9 164 645 лв.  и целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 013 900 лева. 


Прогнозата за постъпленията от собствени приходи и трансфери възлиза на 5 360 000 лв. Резерви за развитие на имуществените данъци могат да се търсят не само чрез анализ на размерите на ставките и на събираемостта и актуализиране на местните политики и практики, но и чрез реформирането на системата. Все по-изчерпани стават възможностите за развитие на сега съществуващата система от местни данъци и такси, които допълнително се ограничават от действащите данъчни облекчения. По отношение на общинските такси, таксата за битови отпадъци е 5.0 и 5.4 промила за жилищни имоти на физически лица и 6.4 промила за нежилищни имоти на физически лица и имоти на юридически такива. Припомняме, че на Общинския съвет беше прието изменение на Наредба №8, с което отпадна месечната такса за ползване на детските градини. 


Бюджетът е съставен в съответствие с натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности  за 2020 година.  За местните дейности са взети предвид изпълнението за 2019 година, предложенията на ръководителите на дейностите, финансирани от бюджета на общината , финансовите й ангажименти, произтичащи от законодателната уредба, решенията на Общинския съвет и сключените за 2020 година договори. 


3 446 300 лева са предвидени по функция „Общи държавни служби”. В рамките на средствата, определени със ЗДБРБ за 2020 година са определени възнагражденията на кметовете и служителите в администрацията. Съгласно постановление за изпълнението на държавния бюджет за 2020 година общината ще получи допълнителен трансфер за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници. Очакваните средства са в размер на 525 000 лв. С общинските приходи се планират и отчитат разходите за възнаграждения на председателя на ОбС и съветниците, издръжка на администрацията и Общинския съвет, дофинансира се численост в общинската администрация със средства за заплати и осигурителни вноски и допълнителни възнаграждения. 


Във функция „Отбрана и сигурност” са заложени 432 861 лв. В рамките на определените средства по стандарти се разпределят разходи за персонал и издръжка на местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетни и непълнолетни, за обществени възпитатели и за денонощните оперативни дежурни. Със собствени приходи ще се финансират дейностите по плана за защита при бедствия и неотложни и непредвидени разходи, свързани със защита на населението. 


С близо над милион е увеличението по функция „Образование” спрямо миналата година. Предвидените средства са в размер на 9 133 437 лева. Нарастването на средствата е в съответствие с политиката за увеличение на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, увеличението на възнагражденията на непедагогическия персонал във връзка с минималната работна заплата и свързания с това ръст на осигурителните вноски. 


290 546 лева са предвидените средства по функция „Здравеопазване”. Тук са заложени средства за персонал и издръжка на девет здравни кабинета в училищата и трима здравни медиатори. Предвидени са и  15 000 лева капиталов трансфер за МБАЛ – Добрич. 


Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са заложени 1 358 693 лева.  569 600 лева се предоставят на Дома за пълнолетни лица с деменция, средствата за са персонал и издръжка. Със собствени приходи се финансират изцяло разходите за персонал и издръжка на дейностите на Домашния социален патронаж, обслужващ 500 потребители.


Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са заложени 2 492 458 лв. Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и обхващат следните дейности: ”Осветление на улици и площади”, „Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа”, ”Други дейности по БКС”, ”Озеленяване”, ”Други дейности по опазване на околната среда” и дейност „Чистота”.


823 271 лева са средствата по функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”. Субсидията по бюджета на общината за 47 субсидирани бройки се разпределя между читалищата от комисия. Със собствени средства се дофинансират текущите ремонти на сградите, провеждането на регионалния празник на общината, за участие в XII събор на българското народно творчество „Копривщица 2020”, за културните мероприятия по населените места и средствата за подпомагане на спортната дейност. Тази година ще бъдат предоставени 130 000 лева за 7 спортни клуба на територията на Общината. 


По функция „Икономически дейности и услуги” са предвидени  1 661 615 лв. Разходите тук са за ремонт и поддръжка на пътната мрежа. 


„Предложеният проект на бюджет на Община Добричка за динамичната 2020 година е напълно балансиран и това дава основание да считаме, че ще бъде успешно изпълнен”, категорична беше Соня Георгиева. 


На обсъждането постъпиха предложения и въпроси от общинските съветници и кметове и кметски наместници на селата от община Добричка.Кметът на с. Ф. Дянково Берол Ахмед Али попита на какъв принцип се базира определянето на крайната сума за дадено населено място. „На съвещанията няколко пъти казахте, че средствата, които са по Строителната програма за 2020 година са недостатъчни. Анализирайки цифрите по проектобюджета се оказва, че средствата са недостатъчни за селата с кметове на ДПС – това са Алцек, Воднянци, Подслон, Енево, Бенковски и Ф. Дянково, но в същия момент има наместничества, в които сумата петкратно превишава тази, определена за с. Алцек. За мен този проектобюджет е крайно некоректно изготвен, да не кажа и дискриминационен”, заяви той. 


„Отчетени са броят на населените места, население, средствата, които са дадени на тези населени места за последните 4 години и потребността, която има съответното населено място. Съобразили сме се до голяма част и с протоколите, които са от обществените обсъждания в селата. Обобщавайки всички предложения, които се направиха след общите събрания, общата сума на предложенията възлизаше на около 17 милиона лева. Предполагам, че вие всички знаете, че няма как на 100% да бъдат удовлетворени всички искания, отговори кметът на общината Соня Георгиева. „Не желая да коментирам никакви политически пристрастия, че са разделени селата, но в тази посока също мога да Ви отговоря. Ако трябва да се съобразим с процентното представяне на всяка политическа партия в населените места и да разделим средствата, мисля, че ще получите балансът, който търсите”, допълни тя. 


Кметът на с. Ф. Денково предложи още вместо да бъде изградена тротоарна част на ул. 11-а, средствата да бъдат пренасочени към преасфалтиране на ул. 8-а, като по неговите думи, за да бъде по-качествен ремонта е нужно да се добавят около 10 000 лева. Предложението на общинския съветник Димитър Чернев е инвестиционните програми на общината да бъдат обвързани със събираемостта на данъците. Според него това ще допринесе за активизиране на кметовете на селата с ниска събираемост и чрез тях тя ще се повиши.  Второто му предложение беше да бъде създадена комисия от общински съветници и членове на общинската администрация, която да обходи пътищата, да прецени състоянието им и съответно да направи необходимите  предложения за ремонт. Председателят на Общинския съвет на община Добричка Дико Иванов коментира Бюджет 2020 като добър, но според него най-големият проблем в момента е този с водоподаването и отново трябва спешно да се направи среща с представителите на ВиК дружеството, да се набележат конкретни мерки за решаването на казуса и да се осигури финансиране.  От името на кмета на с. Владимирово, той поиска към изкърпването на асфалтовата настилка на ул. 28-а, да се добави и ул. 7-а. Тя се намира пред кметството и читалището, където всяка година се провежда празника на селото. Кметът на Плачидол Атанас Пенев предложи към предвидените средства по функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”  да се добавят средства за провеждането на турнир по борба в селата Плачидол и Бенковски. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+