Обявено е обществено обсъждане на План-сметката за разходите за чистотата в Добрич

Обявено е обществено обсъждане на План-сметката за разходите за чистотата в Добрич
От община Добрич информират, че са обявили обществено обсъждане на План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година.

До 16 декември гражданите могат да подават предложения и становища на адрес dobrich@dobrich.bg. Цялата информация за План-сметката е публикувана на сайта на община Добрич.


План – сметката за 2020 година включва разходи по осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци, събирането и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третиране, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията от Закона за управление на отпадъците, както и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.


Прогнозният размер на приходите от такса битови отпадъци, които представляват приходната част на план-сметката за 2020 г. е 5 450 000 лв., съгласно приетата с тригодишна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. През предстоящата година община Добрич ще поиска освобождаване на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците в прогнозен размер 2 963 115,60 с  вкл. ДДС, които ще се явяват друг вид приходи и ще се използват за финансиране на строителството на втора клетка на Регионалното депо в Стожер.


Общият размер на планираните средства за дейностите през  2020 г. е 3 300 000,00 с ДДС. 


Планираните средства за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по Закона за управление на отпадъците“ за 2020 г. е 7 961 630,00 с ДДС. 


Общият размер на планираните средства за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и за почистване на участъци от дерето на река Добричка за 2020 г. е 1 780 000,00 лева с ДДС.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+