Община Добричка предвижда мерки за защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация

Община Добричка предвижда мерки за защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация
На провело се днес заседание на Добричкия общински съвет беше приета Общинската програма за закрила на детето през 2019 година.

Тя е изготвена въз основа на Конвенцията на правата на детето на ООН, Националната програма за закрила на детето, Стратегията за развитието на социалните  услуги в Община Добричка и принципите в Закона за закрила на детето. 


Програмата е разделена на 6 приоритетни области. Първата е свързана със социалната политика и намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на подрастващите. В нея са включени дейности за подкрепа на семейства във финансово затруднение - консултации, материално подпомагане и съдействие, предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 години и техните семейства. Ще бъдат организирани кампании за насърчаване на отговорното родителство по Проект „Равен шанс за всички деца” чрез реализиране на услуги, целящи формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца под 3-годишна възраст и такива от 3 до 7 години. 


Втората приоритетна област е насочена към осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца в Община Добричка. Сред основните дейности, посочени в нея, са обхващането на децата на 5 и 6-годишна възраст, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка две години преди постъпването им в първи клас и повишаване ролята на училищните настоятелства в създаването на стимулираща учебна среда чрез разработване на проекти по програми за образование. 


Третата приоритетна ос е свързана със защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. През 2019 година ще бъдат проведени редица тренинги и срещи за предотвратяване на агресията, насилието сред децата на училищно ниво, ще бъде организирана и общинска инициатива за превенция и контрол на употребата на наркотици и алкохол. 


В програмата са разчетени и приоритетни области, насочени към подобряване на здравето на децата, участието им в различни мероприятия и развитие на способностите им в свободното време. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+