Обучение срещу агресията ще проведат в две училища от община Добричка

Обучение срещу агресията ще проведат в две училища от община Добричка
"Не на насилието и агресията" е поредната инициатива, предвидена по плана на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Добричка и е част от проявите, посветени на Националната кампания.

Екип от експерти образователни дейности и  психолог от Сдружение „Бизнес агенция“ – Добрич ще проведе пилотно обучение и упражнение по прилагане на разширена методика за ограничаване на агресията и насилието на училищно ниво в ОУ „Стефан Караджа“, село Житница и ОУ „Отец Паисий“, село Овчарово на 13 и 14 декември.


Основна цел е запознаване с възможностите на ресурсите на вътрешно-училищната общност за превенция на агресивното поведение при учениците с участието на учители, служители и родители в училище и въвеждане и използване на нетрадиционни методи и похвати за ограничаване на агресивните прояви с активното участие на децата – в т.ч. форми за докладване на насилието, тренинги, ролеви игри, извънкласни дейности по интереси, както на учителите, така и на децата, подобряване на съществуващите форми в посока активното участие на децата и на външни представители на местната общност.


 Ще се набляга на възможности за доизграждане на капацитет за превенция на агресивното поведение с помощта на наличните човешки ресурси и материални възможности в училищата без ангажиране на външни експерти или допълнителни разходи. Ще се приложат подходи за мобилизиране на учениците вътре в класа за подобряване на доверието при докладване и изолиране на случаите на агресия и насилие още на етап зараждане на конфликти. Методиката е прилагана вече, подкрепена от учителите  и директорите и приета с въодушевление от децата в други училища от община Добричка.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+