Сдружение МИГ Добричка обявява процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 19.2-4.2. СВОМР

Сдружение МИГ Добричка обявява процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 19.2-4.2. СВОМР
На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 15.08.2018г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:


1. Земеделски стопани, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.


2. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия.


 


Категории разходи допустими за финансиране:


1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи;


2. закупуванеи /или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга;


3. закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието; 


4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории;


5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза 


6. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 


7. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 


8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление;


9. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации;


Първият период на прием е с краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 31.10.2018г.


 


Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: 


- в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg, 


- на електронната страница на МИГ Добричка: http://www.mig-dobrichka.org


- в офиса на МИГ Добричка, на адрес с. Бранище, ул. „Първа“ №19 а. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+