Близо 1 928 тона отпадъци са рециклирани или компостирани в община Добричка през 2017 г.

Близо 1 928 тона отпадъци са рециклирани или компостирани в община Добричка през 2017 г.
През изминалата година Община Добричка продължи работата по въведената система за сметосъбиране и извозване на твърдите битови отпадъци до Регионално депо Стожер.

Общо са събрани и транспортирани 4 738 тона битови отпадъци. От тях са депонирани 59%, като останалите, близо 1928 тона са рециклирани или компостирани. 


В Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци са поставени конкретни изисквания за организирането на системи за разделно събиране на биоотпадъците.  Целта е обхващане на почти всички източници на генериране на биоотпадъци, които да се събират и третират отделно от битовите, като по този начин да се избягва смесването и по-трудното им третиране. Задълженията на местната администрация до 31 декември 2017 година са не по-малко от 40 на 100 от количествата биоотпадъци, образувани в региона.


Община Добричка е изпълнила целите, поставени в Регионалното дружество за разделно събиране и третиране на различните видове отпадъци. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+