9 блока в Добрич ще бъдат санирани по Оперативна програма "Региони в растеж"

9 блока в Добрич ще бъдат санирани по Оперативна програма "Региони в растеж"
Първа копка по проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич" бе направена от заместник-кметовете арх. Боян Коларов и Росица Йорданова. Церемонията се проведе до жилищната сграда на ул. "Кирил и Методий" 8, върху която символично бе поставена изолация.


На встъпителна пресконференция в Община град Добрич днес бе представен проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич" от кмета Йордан Йорданов и екипа на проекта.


Община град Добрич е бенефициент по проекта, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Общата стойност на безвъзмездната помощ е 3 038 478.90 лв., от които 2 582 707.06 лв. от ЕФРР, а 455 771.84 лв. са съфинансиране от националния бюджет.


Проектът е част от инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич.


Изпълнението на договора започна в началото на януари 2017 г. и ще продължи 24 месеца.


Строителните дейности ще приключат до лятото.


Общата цел на предвидените мерки е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор за постигане на устойчиво градско развитие. Специфичните цели на проекта са да се подобрят експлоатационните характеристики и да се удължи експлоатационният период на сградите, да се подобри качеството на живот и социалното включване, като се осигурят условия за жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и  достъпност до сградите за хора с увреждания, съгласно нормативната уредба.


През пролетта на 2016 г. Община град Добрич проведе информационна кампания относно възможностите за включване на сгради в настоящия проект и получи 33 заявления за интерес и финансова помощ, от които 29 отговаряха на поставените в процедурата изисквания. Първите девет, класирани на база обективни критерии, бяха включени в проектното предложение. Те са на адреси: ул. „Каменица“ № 8, ул. „Кирил и Методий“ 8, ул. „Кирил и Методий“ №18, ул. „Любен Каравелов“ № 4, ул. „Максим Горки“ 2, ул. „Страцин“ №4, ул. „Цар Симеон“ 13, ул. „Захари Стоянов“ №1, ул. „Йордан Йовков“ №13.


По-късно през миналата година за сградите бяха изготвени технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност от изпълнител, избран по реда на Закон за обществени поръчки (ЗОП). През 2017 година, след провеждане на процедури по ЗОП, бяха избрани изпълнители и за останалите дейности, предвидени за реализиране по проекта. Към настоящият момент са сключени договори с изпълнителите на всички дейности, с изключение на дейност Инженеринг за сграда с административен адрес ул. „Страцин” №4. За тази сграда повторно беше обявена процедура за избор на изпълнител, тъй като класираният на първо място отказа  да сключи договор.


С осъществяването на проектното предложение деветте блока ще постигнат най-малко клас на енергопотребление „С“, с което ще се повиши енергийната ефективност в жилищния сектор в Община град Добрич. Ще се повиши и комфорта на обитателите, ще се постигне подобряване на екологичната среда и качеството на живот в града като цяло. Общо 154 домакинства живеят в тези 9 сгради.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+