Община Добричка спечели проект "От сърцето на Добричка до хората в Европа"

Община Добричка спечели проект "От сърцето на Добричка до хората в Европа"
Община Добричка спечели проект „От сърцето на Добричка до хората в Европа“ след проведен конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на Договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“ чрез НСОРБ. Стойността на проекта е 3500,00 лв. като 3000 лв. се осигуряват от грантовата схема и 500 лв. съфинансиране. Партньор по проекта е Сдружение Бизнес агенция.

Целта е да се повиши информираността на хората от 68-те села на житницата на България – Община Добричка, за ползите от членството, за връзката между приоритетите на председателството на страната и живота на обикновените хора и децата от региона и приноса на всеки човек за по-доброто бъдеще на Европа.


Проектът предвижда да обхване като конкретни бенефициенти участници в планираните три събития общо 130 души - 70 възрастни и 60 деца от 35 села от територията на община Добричка. Информационните дейности по проекта ще обхванат непряко поне 350 души от селата, на териториите на които активно работят читалища. Акцентът е върху привличане на участници от всички възрастови групи и от всички етнически групи съгласно демографския профил на общината. Ще бъдат привлечени жители от различни села, като им се осигури транспорт за включване в събитията, за да се покрие максимално широк кръг представители на целевата група на проекта.


Проектът предвижда ангажиране на широк кръг граждани, представители на бизнеса и ученици от 68-те села на Обшина Добричка в комплекс от информационни и партисипативни мероприятия (информационни интерактивни семинари за граждани и деца) за предоставяне на ясна и достъпна информация относно същността и ролята на Българското председателство на Съвета на ЕС и изграждане на по-устойчив позитивен образ на страната ни за развитието на ЕС.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+