Нов проект на ТПП - Добрич ще подобрява мобилността на работещи и безработни

Нов проект на ТПП - Добрич ще подобрява мобилността на работещи и безработни
Търговско-промишлена палата в Добрич с нов проект за подобряване мобилността на работещи и безработни.

Проек „Подобряване мобилността на работещи и безработни” е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.  Периодът му  на изпълнение е една година от май 2017 до май 2019.


Партньори по проекта са Търговско-промишлена палата - Добрич, СНЦ Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА (ЕИКТ ЕВРИКА) и Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца; Румъния 


Дейностите по проекта ще се осъществяват на територията на трансграничния регион България-Румъния (7 области в Румъния и 8 области в България). 


Основните цели са разработването и поддържата на уеб базирана двуезична RO-BG платформа, като източник за кариерно развитие и инструмент за самооценка на знания, умения, способности, допринасяне за създаването на интегрирана трансгранична зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила, подпомагане работната сила за намиране на трансгранични работни места и подобри предприемаческия дух и да се създадат измерими резултати, които допринасят трансграничния район да бъде регион, в който има по-добри възможности за живеене, учене и работа. 


Очаквани резултати са увеличаване на източниците на специализирана информация, помощни материали и знания, подобряване на достъпа до съвместни инициативи за заетост - засилено развитие на иновативни услуги за кариерно развитие, насърчаване на заетостта и подкрепа на мобилността на работната сила.


Проектът е насочен към безработни хора в трудоспособна възраст, търсещи работа, икономически и социални партньори, работодатели и фирми, регионални и местни власти, търговски организации и бизнес среди, НПО-та особено тези, насърчаващи равенството между мъжете и жените, органи работещи за опазването и защитата на околната среда, граждани от цялата целева територия. 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+