Общината ще кандидатства с проекти за подмяна на водопроводи и изграждане на канализация в Рилци

Общината ще кандидатства с проекти за подмяна на водопроводи и изграждане на канализация в Рилци
Общинските съветници единодушно приеха предложенията на кмета Йордан Йорданов.

Извънредно заседание на Общински съвет - град Добрич се проведе днес. Две от четирите точки в дневния ден ред бяха свързани с квартал Рилци. Първата бе "Даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС на Община град Добрич за обект: "Битова канализация в кв. Рилци, град Добрич", а втората - "Даване на съгласие за кандидатстване за целево финансиране на Община град Добрич пред МРРБ за обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа за кв. Рилци, гр. Добрич". Вносител на предложенията бе кметът Йордан Йорданов.

В квартал Рилци към момента няма битова канализация. Община град Добрич има изработен и одобрен инвестиционен проект за изграждането й. Има издадено разрешение за строеж от 19.06.2015 г. Поради необходимия голям финансов ресурс за изпълнение на целия строеж - над 19 милиона лева, се налага въвеждане на етапно строителство. Проектното предложение на Община град Добрич за първия етап е на стойностт 2 984 612 лв. без ДДС. и включва изграждането на канализационна помпена станция, тласкател и част от битовата канализация. Общинският съвет единодушно даде съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.


Бе решено още Община град Добрич да кандидатства пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството с проект за реконструкция на водопроводна мрежа в Рилци. Тя е силно амортизирана, строена в периода 1950-1970 г. По нея има чести аварии, по-високите части на квартала целогодишно са с ниско налягане и много често до домакинствата не достига вода, особено през летния период. Голямата дължина на водопроводната мрежа - около 27 км., предполага и необходим голям финансов ресурс за реализация на проекта. Затова се предвижда поетапна реконструкция. Общата стойност на проекта възлиза на 8 550 000 лв. без ДДС, като първият етап, за който ще се кандидатства към момента, е на стойност 950 000 лв. без ДДС. Община град Добрич предстои да възложи изработването на проект "Реконструкция на водопроводна мрежа за кв. Рилци, гр. Добрич" на стойност до 135 000 лв. без ДДС, включително и за авторския надзор, като средствата ще бъдат заложени в програмата за капиталови разходи за 2018 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+