Мерки за заетост и обучение на безработни лица в общините Добрич, Добричка, Балчик и Крушари

Мерки за заетост и обучение на безработни лица в общините Добрич, Добричка, Балчик и Крушари
Дирекция Бюро по труда - Добрич провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

Дирекция Бюро по труда - Добрич уведомява работодателите от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април.

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) - свободни средства – 2861 лв.
• безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства - 2508 лв.
• за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 2541 лв.
• безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ - свободни средства - 2502 лв.
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 5005 лв.
• безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) - свободни средства - 2608 лв.
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 5285 лв.
• за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 3092 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в периода от 20 април до 28 април включително.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда - Добрич, както и на тел. 058 602029.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+