47,7 млн. лв. е актуализираният бюджет на Добрич

47,7 млн. лв. е актуализираният бюджет на Добрич
Общо с 2,2 млн. лв. се завишава приходната и разходната част на бюджета на Община Добрич за настоящата година. Част от средствата са държавни, останалите - основно от преизпълнение на местните приходи.

Изпълнението на данъчните приходи е 3 578 240 лева, което представлява 56,42 % спрямо годишния план. Към 30.06.2014 г. събраните приходи от „Данък върху недвижимите имоти”  са 69 % от годишния план. В резултат на продължаващите, предприети мерки за принудително събиране на просрочените публични вземания, очакваме преизпълнение на годишния план за приходите от данък върху недвижимите имоти, съобщи кметът Детелина Николова на днешното заседание на Общински съвет.
Изпълнението на неданъчните приходи, без внесените в държавния бюджет данък върху добавената стойност и други данъци върху продажбите и получените безвъзмездно помощи и дарения от страната и чужбина е 8 312 456 лева, което е 73,23 % спрямо годишния план.


Още в края на юни планираните приходи от продажба на земя са преизпълнени в годишен размер с 1 011 662 лева.


Изпълнението на останалите приходи от общински такси и разпореждане с общинско имущество са в рамките на планираните постъпления за годината, като за приходите от „Други общински такси” се очаква преизпълнение на годишния план, а от „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети” към 30.06.2014 г. планът е преизпълнен с 29 334 лв.


Отпада необходимостта от осигуряване на съфинансиране по проект “Красива България” за подмяна на дограмата в Художествената галерия,  в размер на  66 000 лева.


Общински съвет актуализира годишния план за 2014 г. в посока на увеличение с  1 336 000  лева  по следните  приходни параграфи: „Данък върху недвижимите имоти” - 50 000 лева; „Други общински такси” - 10 000 лева; „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети” -   40 000 лева;  „Постъпления от продажба на земя” -  1 170 000 лева; „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери” -  66 000 лева.

За какво ще бъдат разходвани средствата от актуализираната приходна част?
Увеличение на  капацитета на Домашен социален патронаж с 50 места, а персонала с пет щата, като за целта бюджета им се вдига с 40 000 лева.


За Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 година. Училищата се дофинансират с 5 000 лева.


За изпълнение на обекти, предложени в актуализацията на Програмата за капиталови разходи със 736 000 лева, в т.ч. на бюджета на функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, с 626 000 лева, на целодневните детски градини с 60 000 лева, на яслите с 36 250 лева и на Център за настаняване от семеен тип с 13 750 лева.


През 2014 г. за настанените 98 деца в Ученическо общежитие,  приетия с Решение на Министерски съвет стандарт е в размер на 1430 лева за ученик. Държавната субсидия за годината е 140 140 лева и е крайно недостатъчна  за покриване на разходите от обслужващото звено. С цел успешното приключване на финасовата 2014 г. и своевременното плащане на задълженията към доставчиците съветниците гласуваха дофинансиране с 40 000 лева.


За почистване на покривни улуци и воронки на сгради общинска собственост, миене на подлези и изпълняване на мониторинг по Комплексно разрешително на депото в с. Богдан, бяха отпуснати още 40 000 лева.
 
През 2014 г. Община град Добрич изпълнява  проекти по Оперативна Програма „Регионално Развитие”, Оперативна програма „Административен капацитет”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014,  и по  Оперативна програма „Околна среда”. Поради временното спиране на плащанията от страна на Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда” и ос 1 и 3 на Оперативна програма „Регионално развитие” общината се нуждае от увеличение на временно свободните средства по общинския бюджет за разплащане на извършени от фирмите изпълнители дейности по тези проекти. В тази връзка беше увеличен бюджета на общината в дейност „Резерв” с 475 000 лева. След получаване на плащания  от Управляващите органи по Оперативните програми, средствата се възстановяват в местната хазна.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+