Първа копка на пътя към депото в Стожер направиха днес

Първа копка на пътя към депото в Стожер направиха днес
„Първа копка” на обект „Довеждаща инфраструктура (път, външно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захранващ кабел) на Регионално депо за твърди битови отпадъци с. Стожер“ е част от проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич», финансиран от ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.».”

„Първата копка” на обекта, направиха Дико Иванов – зам.-кмет на Община Добричка, Даниел Йорданов – зам.-областен управител Валентин Зеленченко - изпълнител.

Проектът "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", който се осъществява по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", е на обща стойност 38 877 375 млн. лв.     

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 36 933 506 лв., от които 85% в размер на 31 393 480 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 5 540 026 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 1 943 868 лв. е собственото участие на деветте общини - партньори по проекта, които ще ползват бъдещото регионално депо.

В обхвата на мащабното строителство по целия проект влиза изграждането на регионално депо за твърди битови отпадъци, две претоварни станции – в Балчик и Тервел, и строителството на четвърти инфраструктурен обект – довеждащата инфраструктура до депото в Стожер – електропровод и пътна връзка.


Изпълнител на строителните дейности е ДЗЗД „Път – депо 2013 г.“, в състава на което влизат „Пътно строителство“ АД – Добрич и „Пътища и мостове“ЕООД – Варна. Строителният надзор се осъществява „Пътинвест-инженеринг“ АД – София.


Изгражданият обект „Довеждаща инфраструктура“ ще обслужва регионалното депо за отпадъци в село Стожер и включва изграждането на довеждащ път с дължина почти 6 км, външно кабелно трасе с дължина 2 939 м и бариера.


Довеждащия път ще осигури транспортна връзка между път II-29 и регионално депо „Стожер” . Предвидено е изграждане на кръстовище. То се състои в осигуряване на лява лента от посока Варна, чрез разширяване  на пътя в двете страни и осигуряване на самостоятелна дясна лента от посока Добрич, чрез оширение. Пътят за депото е проектиран по следата на съществуващи черни пътища в землището на Стожер.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+