Община Добрич ще изгради Общностен център за деца и семейства

Община Добрич ще изгради Общностен център за деца и семейства
Община град Добрич се класира и е поканена да подаде пълна проектна документация по Проект „Социално включване” на МТСП, финансиран със заем от Световната банка. Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване бедността сред децата чрез инвестиции в ранно детско развитие.

Чрез подобряване готовността на децата за включване в образователната система и подкрепа за развитие на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. С оглед постигане на целите на проекта за рискови групи в Община град Добрич, Общинският съвет взе решение за разкриване на Общностен център за деца и семейства. В него ще бъдат разкрити 10 социални услуги, в които ще се предоставят интегрирани услуги /социални, здравни, образователни/ за деца в риск от 3-7 години и техните семейства от град Добрич.

Проектът е на обща стойност 1 199 806 лева, която е одобрена в предварителния етап на кандидатстване. От тях близо 600 000 са предвидени за инвестиции,  преустройство, пристройка, надстройка, оборудване и обзавеждане на сграда, която е общинска собственост. Сградата, в която ще се ситуира общностния център се намира по ул.„Теменуга”5. Останалите средства от общата сума ще бъдат използвани за  финансиране на дейността по предоставяне на десетте социални услуги.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+