Специална комисия ще разследва сигнали за строежи в защитени територии по Черноморието

Специална комисия ще разследва сигнали за строежи в защитени територии по Черноморието
Първо заседание на Комисията за обследване на сигнали за застрояване върху защитени територии на областта се проведе днес. Председател на новосъздадената регионална комисия е областният управител Желязко Желязков.

Представител на Регионалния отдел за национален строителен контрол /РОНСК/ съобщи, че няма установено незаконно строителство, но има 2 преписки - едната от 2007 г., другата от 2010 г., в които се заявяват инвестиционни намерения в района на с. Крапец и в землището на община Шабла. Областният управител уточни, че по цитирания втори случай, е образувано дело. С договор от 2005 г. е извършена замяна между Националното управление на горите и „Джитрейд" ЕООД. През миналата година Областният управител е завел дело за връщане на земята. То в момента е на първа инстанция и е назначена експертиза, която да докаже дали това  наистина са дюни.

 За цитираната от РОНСК първа преписка - за сделка от 2007 г. в с. Крапец, Желязков разпореди на служители от областна администрация открият преписката в архива и да се извърши проверка. Двете сделки са извършени от дружества на сегашната фирма „Литекс пропърти" ЕООД. На заседанието на Регионалната комисия отсъстваше представител на община Шабла, който да внесе необходимите уточнения по въпроса.

В хода на дискусията, Областният управител възложи на ОД „Земеделие" да извърши проверка от 2005 г. насам, дали има преписки за промяна на статута на земята в района на зона А и зона Б, а общините да проверят има ли към момента подадени заявления за инвестиционни намерения, както и информация за издадени строителни разрешения в цитираните по- горе зони за същия период.

На следващо заседание, комисията ще изиска от РИОСВ да представи информация какъв е ограничителният режим във всяка една територия, защото защитените зони не са само държавна собственост, но и общинска.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+