Всички убийства в област Добрич за 2010 г. са разкрити

Всички убийства в област Добрич за 2010 г. са разкрити
През 2010 г. на територията на областта са регистрирани 2871 криминални престъпления, съобщават от ОД на МВР- Добрич. 3014 са били престъпленията през 2009 г. Данните показват намаление на престъпленията през 2010 г. с 4.74% в сравнение с предходната година. От извършените през миналата година престъпления са разкрити 1519 - 52.91% разкриваемост, срещу 1442 разкрити престъпления за 2009 г. (47.84% разкриваемост).

 

През 2010 г. на територията на ОД на МВР Добрич са регистрирани 3 убийства, които са разкрити. Разкрито е и 1 убийство от минал период.

По линия “Полови престъпления” през 2010 година са регистрирани 15 престъпления, от тях 7 са за изнасилване и 8 - за блудства, от които са разкрити 5 изнасилвания и 7 блудства.

През 2010 г. на територията на ОД на МВР Добрич са регистрирани 63 грабежи, от които 29 са разкрити.

Структуроопределящи престъпления за област Добрич са имуществените престъпления. През 2010 г. са регистрирани общо 1616 кражби на имущество, което представлява 56.28% от общия брой на извършените престъпления през периода.
През годината са разкрити 646 кражби, срещу 509 разкрити през 2009 г. кражби.
За 2010 г. са регистрирани 220 домови кражби, от които са разкрити 96.

През 2010 г. са извършени 160 кражби на домашни животни и селскостопанска продукция, като от тях са разкрити 66 кражби.

През 2010 г. са регистрирани 162 кражби от магазини, като през 2009 г. броят им е  159. През годината са разкрити 71 кражби от магазини срещу 77 за 2009 г. Задържани са  77 лица, занимаващи се с кражби от магазини на територията на дирекцията.

През 2010 г. на територията на ОД МВР Добрич са регистрирани 65 престъпления, свързани с наркотични вещества, като за 2009 г. престъпленията са 77.

През 2010 г. на територията на ОД МВР Добрич от 166 непълнолетни лица са извършени 210 престъпления, като през 2009 г. от 127 непълнолетни лица са били извършени 165 престъпления.

Най- често извършваните престъпления от непълнолетни лица са кражбите на имущество, които са 129 броя или 61.42% от всички криминални деяния, извършени от тази група лица.

През 2010 г. са регистрирани 332 икономически престъпления, докато през 2009 г. са били 281. Разкрити през миналата годината са 183 икономически престъпления с разкриваемост 55.12%. Нанесените щети за 2010 г. са в размер на 5 608 000лв.


Общият брой на извършителите на икономически престъпления е 267 лица. Най-голям дял заемат документните престъпления - 116 със щети за 217 239 лв. Престъпленията против парично-кредитната и финансова система са 38 със щети за 869 618 лв, измамите и изнудванията - 24 със щети за 1 103 698 лв., престъпления по служба - 12 със щети за 1 451 698 лв., а подкупите - 5 броя срещу 2 броя за 2009 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+