Отмениха решението на Община Добрич за избор на изпълнител на реконструкция на ВиК мрежата

Отмениха решението на Община Добрич за избор на изпълнител на реконструкция на ВиК мрежата
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Добрич за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич, Етап I" по Проект "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич - Фаза 1".

Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г."
 
Жалбата срещу решението на общината е на ДЗЗД „Водоснабдяване - Добрич”.

Проучването установило, че при оценяване на техническото предложение на жалбоподателя, оценителната комисия неправилно е приложила методиката за оценка на офертите и необосновано му е присъдила по-малък брой точки. Комисията не е изпълнила и задължението си по Закона за обществените поръчки да направи описание на техническите предложения преди да ги оцени, като директно е посочила общия брой точки, които присъжда по показател Б1 - Технологично-строителна програма. Това нарушение на правилата на ЗОП е съществено. Липсата на описание на техническите предложения, когато критерият е икономически най-изгодна оферта, опорочава провеждането на процедурата и нарушава принципите за публичност и прозрачност при възлагане на обществените поръчки. С  оглед на това КЗК приема, че е налице основание за отмяна на обжалваното решение за класиране.

Комисията връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците, при спазване на указанията в решението.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+