Изработват специализирани карти и регистър на Черноморското крайбрежие в област Добрич

Изработват специализирани карти и регистър на Черноморското крайбрежие в област Добрич
Правителството одобри Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2012 г. и отчет за извършените дейности по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2011 г.

До 31 март т. г. са одобрени или са в процес на създаване кадастралната карта и кадастралните регистри за 1 995 425 ха, представляващи 17,98% от територията на страната. Набраната информация обхваща 6 329 624 броя недвижими имоти, които представляват около 30% от общия брой на недвижимите имоти в България. Кадастърът е обхванал всички областни градове (с изключение на София, за който са включени 16 от всички 24 района), 95 общински центрове и 508 други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи и Черноморското крайбрежие и планинските курорти.


През 2012 г. ще бъдат изработени специализираните карти и регистри на всички плажове по Черноморското крайбрежие, а на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (брегозащитни и брегоукрепителни системи и съоръжения, прилежащи езера, дюни и др.) - само на територията на област Добрич.


С Програмата се предвижда Агенция по вписванията да продължи развитието на Интегрираната информационна система, обслужваща дейността на службите по вписванията, и адаптирането й към промените в нормативната уредба. Предвижда се и продължаване на дейността по въвеждане на стари актове в информационната система за попълване на информационния масив.


Целта е да се създаде възможност официалните документи (скици, схеми, удостоверения и др.) да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра, и подобряване административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и търговските дружества.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+