6,8 милиона лева за чистота ще даваме догодина?

6,8 милиона лева за чистота ще даваме догодина?
План-сметката на общината за 2013 година влиза в пленарна зала на сесията утре. Предвиденото завишение спрямо миналата година е 850 288 лева.


Услугата “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци”, която се извършва от “.А.С.А.България” ЕООД, по силата на концесионен договор от 17-ти март 2000 г. Ангажиментът за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи и други е на концесионера. Актуализираната годишна цена  за 2012 г. в размер на 2 306 698 лв. с ДДС  остава непроменена  за 2013 г.

 

Услугата “Оператор на депо за неопасни отпадъци при село Богдан” се осъществява от същата фирма по договор от 12-ти юли 2010 г. За 2013 г. сумата по него е 1 200 000 лв., като към нея се добавят отчисления от 15 лева на тон депонирана смет, съгласно Закона за управление на отпадъците, в размер на 750 000 лв. и експлоатационни отчисления по същия закон, в размер на 117 000 лв. Тук са добавени и необходимите средства от 550 288 по проекта за новото сметище в Стожер. Общата сума по перо „Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците” е 2 617 288 лв.

 

За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване общата стойност е 1 870 000 лв., от които 1 200 000 са по договор с А.С.А за конкретната услуга, 570 000 лв. са за машинно зимно почистване и 100 000 лв. за ликвидиране на незаконни сметища в Гаази баба.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+