100 000 лева допълнително за издръжка на детските ясли и градини

Отчетът за изпълнение на бюджета на община Добрич към 30-ти юни е 49,87% на база годишните разчети на собствените приходи. Той ще бъде подложен на гласуване на редовното заседание на ОбС Добрич утре.

100 000 лева допълнително за издръжка на детските ясли и градини

По отделни приходни параграфи годишната задача е изпълнена над 50% по следните параграфи: „Данък върху недвижимите имоти” – 62,20%;  „Такси за технически услуги” – 57,75%;  „Постъпления от продажба на сгради” -  53,29%. Като цяло данъчните приходи са изпълнени 52,10%, а неданъчните 48,61%. Всичко това предполага очаквано преизпълнение на собствените приходи.Анализът на отчетеното изпълнение за шестте месеца на настоящата година дава основание Общинският съвет да актуализира приетия бюджет за 2012 г.


По приходната част на бюджета се предлага да се актуализира годишния план за 2012 г. в общ размер на 434 000 лева, които ще дойдат от увеличението по параграфи „Данък върху недвижимите имоти” със 100 000 лева; „Такси за технически услуги”  с 14 000 лева и „Постъпления от продажба на сгради” с 320 000 лева. Средствата от последния параграф са от наематели на общински жилища, които желаят да си ги закупят.  


При дадената възможност предлагам да увеличим бюджетните кредити за издръжка в детските градини със 70 000 лева и  в детските ясли с 30 000 лева, пише в докладната записка на кмета до ОбС.  Увеличението е във връзка с покачването на цените на хранителните продукти, горивата, ел.енергията, газта и други консумативи.


Останалото преизпълнение на собствените приходи в размер на 334 000 лева ще бъде за текущи и капиталови разходи – 320 000 лева, за „Общинска администрация” – 1 000 лева, за дофинансиране на СОУ „П.Р.Славейков” с 2000 лева и на общежитията с 11 000 лева.  


Като цяло, бюджетът след актуализацията от собствените приходи е в размер на 45 944 312 лева, т.е. с 1 201 279 лева повече, като постъпленията от държавната хазна се вдигат с 570 411 лева.