Брюксел ни плаши със съд за нос Калиакра

Брюксел ни плаши със съд за нос Калиакра
Европейската комисия е разтревожена, че България не оценява възможните негативни въздействия на ветроенергийни и други проекти в защитените зони в района на нос Калиакра. Комисията е изпратила мотивирано становище, в което страната ни се призовава да спази действащото законодателство на ЕС.

Ако България не изпълни това искане до два месеца, Комисията може да отнесе казуса до Европейския съд.

Тогава ЕК може да поиска изпълнение на временни мерки и изместване на съответните проекти.

Съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, всеки проект, който би могъл да има значително отрицателно въздействие върху райони, влизащи в защитени зони по Натура 2000, следва предварително да бъде подложен на оценка преди началото на работите.

Също така, и Директивата за оценяване на въздействието върху околната среда (ОВОС) има за цел да осигури провеждането на адекватна оценка на всеки един проект, който би могъл да има значително въздействие върху околната среда, преди неговото одобряване.

Комисията вече е образувала дело срещу България, тъй като в района на Калиакра териториите, определени като специални защитени зони (СЗЗ) по Директивата за птиците, са недостатъчни.

Настоящият повод за загриженост е свързан с предишния казус, но е самостоятелен. Той е провокиран от факта, че България е дала разрешение за значителен брой стопански дейности в района на Калиакра без подходяща оценка на въздействието върху околната среда, и че тази практика продължава.

Разрешено е изграждането на хиляди вятърни турбини, както и изпълнението на около 500 други проекти, без адекватна оценка на въздействието им върху уникалните местообитания и биологични видове в района на Калиакра, както и на въздействието върху хилядите птици и прилепи, прелитащи ежегодно над този район при тяхната миграция към и от Африка. Не е отчетен кумулативният ефект от проектите, въпреки че това се изисква и по трите посочени директиви — за птиците, за местообитанията и за оценката на въздействието върху околната среда.

В декември 2008 г. и септември 2011 г. Европейската комисия изпрати до българските власти официални уведомителни писма във връзка с неспазването на съответните европейски директиви. При все, че българските власти поддържаха редовен контакт с Европейската комисия и предоставиха информация, даваща възможност за допълнителен анализ, България продължава да е в нарушение на трите директиви. Поради това бе изпратено мотивирано становище, по което България може да се произнесе в рамките на два месеца.

Източник: bNews
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+