Пореден съдебен спор между СУ „Св. Климент Охридски” и балчишка фирма за тротоарна площ в Двореца

Пореден съдебен спор между СУ „Св. Климент Охридски” и балчишка фирма за тротоарна площ в Двореца
Гражданско дело, образувано по искова молба на Софийския университет „Св. Климент Охридски” срещу ЕТ „Крис – Йоско Григоров” е насрочено за разглеждане днес в Районен съд – Балчик.

Висшето училище иска ответникът да бъде осъден да освободи и да му предаде заемани от него три обекта – тротоарна площ със застроена площ 8,90 кв. м., тротоарна площ със застроена площ 8,90 кв. м и тротоарна площ с обща застроена площ 8,90 кв. м., всички находящи се на западния тротоар на ул. Акад. Даки Йорданов.  В исковата си молба Университетът уточнява, че с министерско решение от април 2011 г . е получил за управление поземлен имот с площ 183 488 кв. м. – публична държавна собственост, в Балчик. Според този документ поземленият имот не може да се отдава под наем.

    

В писмо от 20.10.2011 г. до Ректора на Софийския университет ответникът твърдял, че трите обекта, са му предоставени за временно ползване по силата на договори за наем от 01.04.2011 г., сключени с ДКИ „КЦ Двореца”. От висшето училище посочват, че договорите не са вписани в имотния регистър и не го обвързват. То отправило с нотариална покана едномесечно предизвестие на ответника и поискало с изтичането му да освободи заеманите площи и да ги предаде на представител на Университета. Тя била връчена на едноличния търговец на 22.12.2011 г. чрез залепване от нотариус от Балчик. Имотът обаче не бил предаден на СУ „Св. Кл. Охридски”.     

 

ЕТ „Крис – Йоско  Григоров” намира исковата молба за недопустима и неоснователна. В отговор до съда, едноличният търговец твърди, че със сключените от него договори за наем с ДКИ „КЦ Двореца” са възникнали валидни наемни правоотношения с държавата, в лицето на нейния представител. Според фирмата не било необходимо вписване на наемните договори в имотния регистър, защото не е налице прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот. ЕТ „Крис – Йоско Григоров” заявява също, че липсват доказателства, нотариалната покана да му е била връчена по установения в Гражданско-процесуалния кодекс ред. Фирмата твърди, че с исковата си молба от януари 2012 г. СУ „СВ. Кл. Охридски” е пропуснало 6-месечния срок от получаване на владението на имота, в който има право на претенцията. ЕТ „Крис – Йоско Григоров” смята, че ищецът е задължителен да спазва наемните правоотношения за целия предвиден в договорите срок. Ако съдът не приеме това, фирмата моли да се приеме, че договорите са задължителни за СУ „Св. Охридски” за срок от 1 година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+