Ден на кмета и заседание на съветниците в Тошево

Ден на кмета и заседание на съветниците в Тошево
Днес от 14 часа, в голямата зала на Общината, ще се проведе поредното заседание на Общински съвет - Генерал Тошево


Дневният ред включва над 10 точки. Някои от докладните, които ще бъдат разглеждани са относно: Допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2012год.; Възстановяване на събора в село Зограф; Приемане на отчет за 2011г. на "МБАЛ - Бялата лястовица" ЕООД - гр. Ген. Тошево; приемане Проект "Оборудване за спасяване на нашия живот", по оперативна програма трансгранично сътрудничество Румъния - България"; Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и услуги на територията на Община Ген. Тошево и др.

Преди това от 10.00часа ще се проведе Ден на кмета.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+