"ВОДИН ХИДРО-ГЕО КОНСУЛТ" ООД

Извършване на консултантски услуги в сферата на регионалното развитие и планиране, европейски програми и проекти. С предимство по ОПРЧР-"Подкрепа за предприемчивите българи"- BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ” Хидрогеоложки, хидроложки, геоложки, геофизични и еколожки изследвания и проучвания. Търсене на водни пластове и вода, течове от тръби, кабели, заровени метални тръби, прегради, стари зидове и др. Недеструктивно изследване на земни пластове за нееднородности.

За контакти

гр. Добрич, ПК: ,

0886-515-848

vodin_hydro@abv.bg

"ВОДИН ХИДРО-ГЕО КОНСУЛТ" ООД